Algemene Voorwaarden

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen Arpy-it bvba, handeldrijvend onder de benaming Arpy-it alsook Great Company, ICTeens en Foodie-Store, en de partijen (Wederverkopers) die beroep wensen te doen op de diensten die Arpy-it kan leveren zoals daar zijn, maar niet beperkt tot,design, development, hosting en dagelijks beheer van websites, al dan niet inclusief modules voor online betaling.

Mocht u verdere vragen hebben kan u altijd onze privacy policy downloaden.

 1. Aanbod: het product –en/of dienstenAanbod van de Wederverkoper dat door de Klant via het Platform bij de Wederverkoper kan worden besteld;
 2. Arpy-it: Arpy-it BVBA, handeldrijvend onder de naam Arpy-iT alsook Great Company, ICTeens en Foodie-Store
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 4. Bestelling: een bestelling van de Klant bij de Wederverkoper via het Platform van het door de Klant geselecteerde Aanbod.
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of Wederverkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 9. Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform;
 10. Overeenkomst (op afstand): een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de Wederverkoper gebruikt Platform voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Arpy-it en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt;
 12. Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Arpy-it worden aangeboden via het Platform aan de Wederverkoper, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de Wederverkoper;
 13. Wederverkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten afneemt van Arpy-it en die via het ter beschikking gesteld Platfrom producten en/of diensten op afstand aan Klanten (Klanten) aanbiedt;

Arpy-it BVBA, handeldrijvend onder de naam Arpy-iT alsook Great Company, ICTeens en Foodie-Store

Adres sociale zetel:
Zuundallaan 15
1600 Sint-Pieters-Leeuw
BTW: BE0826242139

Email: info@arpy-it.be
Tel: 02 300 87 00 (Kantooruren van ma-vrij van 9.00 – 17.30)
Fax: 02 300 87 09

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Wederverkoper en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Wederverkoper en Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld; dit bovenop de algemene voorwaarden klant van zowel Arpy-it als de Wederverkoper. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Wederverkoper
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, deze teksten van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van Overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 1. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Een Aanbod van maaltijden voor onmiddellijk verbruik (afhaal- of levermaaltijden) hebben van nature een beperkte geldigheidsduur, afhaling/levering op specifiek tijdstip en zijn bestemd voor onmiddellijke consumptie, waardoor het Herroepingsrecht (Artikel 6) enkel kan gebruikt worden in geval van niet respecteren van de leveringsmodaliteiten.
 3. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Wederverkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden de Wederverkoper niet.
 4. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs, inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;
  • de wijze waarop de Klant voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de Wederverkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Wederverkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Wederverkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Wederverkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Wederverkoper zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • Een adres van de Wederverkoper waar de Klant fysiek of elektronisch met klachten terecht kan
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Wederverkoper deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der Overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 5. Indien de Wederverkoper zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.
 2. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Wederverkoper retourneren, conform de door de Wederverkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.
 2. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Wederverkoper retourneren, conform de door de Wederverkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. De Wederverkoper zal alle van de Klant ontvangen betalingen vergoeden, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroeppen.
 3. De Wederverkoper verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Klant als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.
 4. De bijkomende kosten als gevolg van de uitdrukkelijke keuze van de Klant om voor een andere wijze van levering te kiezen dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet door de Wederverkoper terugbetaald.
 5. Behalve wanneer de Wederverkoper heeft aangeboden om de goederen zelf af te halen mag de Wederverkoper, in het kader van de verkoopsovereenkomsten, wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden en een bewijs van aflevering heeft, naar gelijk welk tijdstip eerst valt.
 1. Indien de Klant niet over een Herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Wederverkoper alleen worden uitgesloten indien de Wederverkoper dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld en in geval zoals bepaald in Artikel 4 lid 2.
 2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:
  • Overeenkomsten betreffende diensten: na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra de Wederverkoper de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen voor onmiddellijk verbruik, die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
  • Overeenkomsten waarbij de Klant de Wederverkoper specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de Wederverkoper bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het Herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van Overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
  • Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn Herroepingsrecht daarmee verliest;
  • de Overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.
 1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Wederverkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Wederverkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Wederverkoper dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het Aanbod van producten of diensten genoemde prijzen vermelden duidelijk of dit inclusief of exclusief BTW is.
 1. De Wederverkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de Wederverkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederverkoper jegens de Wederverkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.
 1. De Wederverkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Wederverkoper het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Wederverkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Wederverkoper.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij de Wederverkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. 1. De Klant kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. 2. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Klant de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de Overeenkomst worden voortgezet als een Overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de Overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze Overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan Klanten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende
 3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Wederverkoper te melden. In geval van wanbetaling van de Klant heeft de Wederverkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 1. De Wederverkoper beschikt over een voldoende bekendgemaakte
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Wederverkoper, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de Wederverkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Wederverkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de Wederverkoper kan eveneens worden ingediend via een klacht ingediend bij Arpy-it.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 1. Op Overeenkomsten tussen de Wederverkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een Aanbod de voor de Klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 1. Om de veiligheid van uw online bezoek aan het Platform te verzekeren, werkt Arpy-it samen met erkende partners voor gebruik van een e-commerce website en de betaalmodules geïntegreerd in dergelijke website. Verlies of diefstal van uw identiteitsgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperk. Arpy-it meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of (financiële) diefstal kan dan ook niet tegen Arpy-it worden ingeroepen.